Month: September 2019

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(33)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่10(42)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่10(42)/2562 โดยมีวาระเรื่องการขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขอกันเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวง ซึ่งในปี 2562 มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ : ผศ.นัยนา คชแสง  ผศ.กานดา โต๊ะถม ครูธีระรัตน์ ศิริสวัสดิ์ (ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหิน)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม และอาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผล  คณะวิทยาการจัดการ : ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล บัณฑิตวิทยาลัย : รศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น และ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง : รศ.ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล  […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปรับตารางเรียนตารางสอนจากรูปแบบ 3 ช่วงเวลาต่อ 1 วัน เปลี่ยนเป็น รูปแบบ 2 ช่วงเวลาต่อ 1 วัน และ (ร่าง) แผนความเสี่ยง ประจำปี 2563  ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2562

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 19(11) (112)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(11) (112)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ….   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

มสด. จัดประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(41)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 8(41)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการบริการและการสื่อสารที่เป็นเลิศของเจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” การขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุง ส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัย (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(41)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(41)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(40)/2562 เรื่องแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุวสิต วันที่ 3 กันยายน 2562

1 2