Month: August 2019

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุโพล ครั้งที่ 3/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุโพล ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องโครงการบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการดำเนินงานร้านกาแฟ Poll café ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ประชุมร่วมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักพระราชวัง เขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมร่วมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมดูสถานที่การจัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

1 2 3 4