Month: August 2019

ประชุมอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 13(31)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 13(31)/2562  มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น (Hanban)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น (Hanban) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวนโยบาย และแนวทางการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ณ นครปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ (ก.บ.ง.) มสด. ครั้งที่ 8(40)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ที่ 8(40)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ความคืบหน้าการติดตามหนี้ค้างชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางพลัด และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด เพื่อขยายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัด โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเขตพื้นที่ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามแนวคิด“ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ” อาทิ กิจกรรมการเต้น COVER กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมการแสดง กิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกร กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สช.และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 17 โรงเรียน ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าพบผู้บริหาร HANBAN สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ (ฝ่ายไทย) และ ศาสตราจารย์ ดร.ฟ่าน จัวจวิน ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ (ฝ่ายจีน) เข้าพบผู้บริหาร HANBAN นำโดย Mr.Yu Yunfeng  Deputy of Chief Executive of Confucius Institute Headquarter พร้อมคณะ ได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองศาสตราจารย์หลี่ เจียจวิน กรรมการอำนวยการ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ รองศาสตราจารย์หวง เหอ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เพื่อร่วมประชุมหารือเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ การนำเสนอผลงานโดดเด่นที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ (ฝ่ายไทย) ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ฟ่าน จัวจวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ (ฝ่ายจีน) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าพบผู้บริหาร HANBAN ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และหารือเรื่องทิศทางการดำเนินงานสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในปี 2562 รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานระยะยาว ณ ห้อง Yulin โรงแรม Holiday Inn กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562

อธิการบดี มสด. ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยมี รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดูสถานที่การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตติดตามความคืบหน้าเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 18(75)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 18(75)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และ (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(40)/2562 โดยมีวาระเรื่องแนวทางการปรับปรุ่ง พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานความคืบหน้ากรณีอาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม 2562

1 2 3 4