Month: August 2019

ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 เเละได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องอาศัยเทคนิค และเครื่องมือในการวิเคราะห์รอบด้าน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร(SWOT)และการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายขององค์กร(Gap Analysis)เป็น การฝึกอบรมในลักษณะ “Train The Trainer” ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในองค์กรได้ โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ผศ.ดร.อุทัย […]

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA) รอบ 12 เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มสด. เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(76)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(76)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 สิงหาคม 2562

มสด. จัดบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” และพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “สืบสาน รักษา ต่อยอด : บริบทสังคมที่เปลี่ยน กับพระราชภารกิจที่เปลี่ยนไป” จากวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รับความรู้ การเป็นจิตอาสา รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมรับจะปฎิบัติตามแนวพระราชดำริ  อีกทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ที่ถูกต้อง และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

อธิการบดี มสด. มอบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มอบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(41)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(41)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน  ข้อบังคับฯ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562- 2565 ฯลฯ ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพร้อมแสดงความยินดีกับกรรมการชุดใหม่ด้วย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9(14)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9(14)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานจัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการด้านการเงินทรัพย์สินและงบประมาณ การจัดแคมเปญยูปรับโลกเปลี่ยน  และข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 18 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 8(40)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(40)/2562 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานการรับนักศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประจำปีการศึกษา 2562 แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS) และ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26