ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(42)/2562 โดยมีวาระคำสัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี  นโยบาย“การบริหารงานอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาต่อเวลาอายุราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 ราย การพิจารณาแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562