ประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง แบบขอรับทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 กำหนดสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัยทุกปี พิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ฯลฯ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562