ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร” เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งผลปรากฎว่า คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 747 คน จาก 6 เขต 27 โรงเรียน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ (มสด.) ได้จัดอบรมให้ คิดเป็นร้อยละ 95.45%  ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจมาก  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562