Month: July 2019

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 6/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การตรวจนับครุภัณฑ์สำนักกิจการพิเศษ การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (เดิม) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(31)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 12(30)/2562

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 12(30)/2562 มีวาระสำคัญเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 11(29)/2562 เรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 7(39)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(39)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  รายงานข้อมูลโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(47)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 10(47)/2562 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปรายรับ-รายจ่าย และเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 และคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

มสด. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 85 ปี และครบรอบ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลากระจ่างศรี และสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปีสวนดุสิต และครบรอบ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2(8)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2(8)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผลงาน พ.ศ. 2562  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 16(8)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 16(8)/2562 โดยมีวาระ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เรื่องแนวทางการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาไปปฏิบัติงานให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่  15  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1(1)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ราย ฯลฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26