การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (...) ในการประชุม ครั้งที่5(37)/2562 การเตรียมการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ กรณี สัญญาเช่าครบระยะสัญญาในปี 2562 การขออนุญาตติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True Move H Mobile การขออนุญาตติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine และการขออนุญาตติดตั้งตู้โครงการ ดื่มได้บุญ ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน