รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ว่า มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายการบริหารงานชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด ดังนั้น “ควรลงมือทำก่อนแล้วค่อยคิด” เพราะบางครั้ง เราได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส่งผลให้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และพรบ.ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป บุคลากรทุกคนต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง และพัฒนาจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯมีความเข้มแข็งให้ดียิ่งขึ้น  เพราะอดีตไม่สามารถนำมาใช้ในอนาคตได้  ต้องบูรณาการให้สอดคล้อง ระหว่างหลักสูตรกับหลักสูตร, หลักสูตรกับหน่วยงานปฏิบัติ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการสื่อสาร กันมากขึ้น อยากให้ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการพัฒนา Work – Life Skills คือ การได้ใช้ ทักษะที่มี ลงปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน หากทำได้จะกลายเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้นักศึกษา  และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อยู่รอดในอนาคตได้ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2562


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26