Month: May 2019

ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่องการหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

บรรยากาศการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 12 ท่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน และ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 25 ท่าน  ณ  หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ผลปรากฎว่า ผศ. ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ได้คะแนนสูงสุด จำนวน  225 คะแนน และ ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์  ได้คะแนนรองลงมา จำนวน 208  คะแนน   (ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ) ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน ผลปรากฎว่า นายไพศาล คงสถิตสถาพร ได้คะแนนสูงสุด จำนวน  446  คะแนน และ นายธีรพจน์ จินดาเดช   ได้คะแนนรองลงมา จำนวน  244  คะแนน(ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 25 ท่าน สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน 19 ท่าน ดังนี้ นายอาณัติ สนธิทรัพย์ นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ นายครรชิต อนูกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์รติญา นนธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า นายอุดมวิทย์ วันกุมภา อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ นางสาวสุขทิพย์ สุขใส อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย นายชาคริช รอดอำพัน อาจารย์ ดร.วันดี สิริธนา […]

ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 3(23)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่3(23)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การปรับปรุงบัญชีของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2562และมีนาคม 2562 สืบเนื่องการติดตามดำเนินคดีและรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้นสู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 30 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

มสด.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 12 ท่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน และ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 25 ท่าน  ณ  หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ในมหาวิทยาลัย  บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวาระเรื่องแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การเข้าร่วมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอแนวทางการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

1 2 3