Month: May 2019

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 5(29)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่5(29)/2562   โดยมีวาระเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ราย ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(37)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 5(37)/2562  โดยมีวาระเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร การของดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 หลักสูตร  สรุปจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จำนวน 11 ราย ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 4/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน Food Street รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 นำข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 9(102)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(102)/ 2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยาย คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการต่างๆ อาทิ งานสารบรรณและการจัดการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานอาคารและสถานที่ ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(40)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 5(40)/2562  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ประมวลข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของกรรมการ รอบประเมินที่ 1/2562 การสัมภาษณ์เพื่อประมวลข้อมูลจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม)  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(38)/2562

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(38)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ สภาคณาจารย์และพนักงาน  รายงานความคืบหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายที่ประกาศใหม่ ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม The Hook กระตุกใจ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม The Hook กระตุกใจ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันไดก้าวสู่ความสำเร็จ ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ สิ่งหนึ่งคือ พลังใจการมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นนั้น จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หลายคนก้าวถึงฝั่งฝันได้อย่างสวยงาม โดยงานจะจัดขึ้น วันที่ 7,10,14,17 และวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาลวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประชุมดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รศ.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(37)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(37)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(36)/2562 เรื่องรายการสัญญาเช่าพื้นที่ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ฯลฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3