ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 10(103)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(103)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต