Month: April 2019

นักวิจัย มสด. เข้าพบอธิการบดี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน The 47th International Exhibition of Inventions of Geneva

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน The 47th International Exhibition of Inventions of Geneva โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร และแป้งต้านอนุมูลอิสระที่มีการเติมสารสกัดไลโคปีน และอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าในรูปแบบผงแห้งที่มีสารสกัดจากขมิ้นชัน ไพร และว่านนางคำ และผลิตภัณฑ์ครีมลดเรือนริ้วรอยจากสารสกัดดอกกล้วยไม้ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินสายพบผู้บริหาร 10 สถาบันการศึกษาเครือข่ายในโครงการ รมป.ระยะที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เข้าพบ นายธวัชชัย พันธ์นิรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและ ดร.ธนกร ไชยกุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการร่วมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมงานในโครงการ รมป.2 ด้วยดีเสมอมา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจำมจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

ประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว พศิน)  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมให้นโยบายและวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน รายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินสายพบผู้บริหาร 10 สถาบันการศึกษาเครือข่ายในโครงการ รมป.ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เข้าพบ ผศ.ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและรศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการร่วมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับโครงการฯ รมป.ด้วยดีเสมอมา โดยได้รับการ ต้อนรับอย่างดี วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา”

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการเทศนา 2 กณฑ์ ดังนี้ กันฑ์ทศชาติ – ทศบารมี โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และ คุณโรจนา ผลพันธิน เป็นเจ้าภาพ กัณฑ์คาถาพัน 1000 พระคาถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  […]

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินสายพบผู้บริหาร 10 สถาบันการศึกษาเครือข่ายในโครงการ รมป.ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิกำรบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และคณะผู้บริหาร มหาวิทยำลัยสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมงานในโครงการ รมป.2 ด้วยดี เสมอมำ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยำลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 1/2562

ผศ. สนิท ชุนดี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ฯลฯ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กองบริหารงานบุคคลชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ฯลฯ วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วันที่ 3) ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายเรื่อง แนวคิดการศึกษาไทย ในอนาคต รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายเรื่อง แนวคิดในการพัฒนากลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ และการจัดทำ มคอ.3 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยาย เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ มคอ.3 ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปผลการประชุมสัมมนา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ โดยมี ผู้บริหารและคณาจาย์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3