Month: April 2019

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(38)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(38)/2562 โดยมีวาระเรื่องข้อมูลสถิติของผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2561 และ ปีการศึกษา 2561-2562 เรื่องการพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เรื่องหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ฯลฯ ในการนี้ นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2562

อธิการบดี มสด. มอบนโยบายการจัดโครงการ La-or Plus

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการจัดโครงการ La-or Plus โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 17 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 13(70)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 13(70)/2562 โดยมีวาระเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กรณีวาระเริ่มแรกการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กรณีการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในปีเดียวกัน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 11 เมษายน 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(36)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(36)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ พ.ศ. …. ,รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้หน่วยงานอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 และทบทวนแผนการจัดหารายได้ (รอบ6เดือน) ฯลฯ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน) 

ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ,คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และการขอความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(35)/2562 เรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(34)/2562 ฯลฯ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 7(12)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 7(12)/2562 โดยมีวาระเรื่องการฝึกปฏิบัติการ การตรวจประเมินความเสี่ยงภัยหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการตรวจสอบความเสี่ยงอาคารแปรรูปอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องผลการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2(17)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (knowledge Management – KM) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2(17)/2562 โดยมีวาระเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM SDU Sharing) ผ่านทางช่องทาง Line เรื่อง Show & Share การจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปีการศึกษา 2561 ฯลฯ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2562  มีวาระสำคัญเรื่องหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เรื่องหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เรื่องหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินสายพบผู้บริหาร 10 สถาบันการศึกษาเครือข่ายในโครงการ รมป.ระยะที่ 2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย เข้าพบ ผศ.สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ศรีสะเกษและคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับ โครงการฯ รมป.ด้วยดีเสมอมา วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโกเมน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

1 2 3