ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 9(27)/2562

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(27)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตราการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2562