Month: March 2019

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1(13)/2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1(13)/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารโครงการสำนักงานสีเขียว การขอข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่เพื่อบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ การจัดเก็บข้อมูลอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงการ Green and Clean University เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับบริษัทซีเซอร์จำกัด และการเช่าใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ รายงานการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการรถตู้ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับศูนย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 

1 2 3