Month: March 2019

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนสายสนับสนุน มีวาระสำคัญเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกตั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง   (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม  2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และสืบเนื่องผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(35)/2562 ฯลฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย  (ภาพ/ข่าว: พศิน)

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ฯลฯ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 1 ในโอกาสครบวาระด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 6(11)/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2562มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารวิทยาศาสตร์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มาตรการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 การฝึกปฏิบัติการ การตรวจประเมินความเสี่ยงกับหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้า ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เรื่องนโยบายการบริหารงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด  ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในส่วนของหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการประเมินระดับส่วนงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในส่วนของหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการประเมินระดับส่วนงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มสด. จัดประชุมแนวทางการจัดทำ (ร่าง)แผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดทำ (ร่าง)แผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่1/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มีนาคม 2562  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีบุรีเกมส์” โดยมี ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬา และมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญ และได้รับเกียรติจาก คุณโรจนา  ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิลปะวัฒนธรรม มอบรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ (ก.บ.ง.) มสด. ครั้งที่ 3(35)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(35)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 8 มีนาคม 2562 

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การขอขยายระยะเวลาการจ้างบุคลากร และ (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน “โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป” ฯลฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

1 2 3