ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (วันที่ 2) ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบรรยาย เรื่อง “การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของหลักสูตร” และ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย) บรรยาย เรื่อง “สื่อและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร” สำหรับภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ” และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและสรุปการประชุม” พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ โดยมี ผู้บริหารและคณาจาย์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)