ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1(27) / 2562 โดยมีวาระเรื่องการรับรองการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่องการสิ้นสุดโครงการความร่วมมือฯ รมป.2 เรื่องสรุปจำนวนนักศึกษา/จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพ/จำนวนนักศึกษาตกค้างเรียนยังไม่ครบโครงการสร้างตามหลักสูตรฯ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)