Month: February 2019

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2558  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

มสด.จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาในด้านภาษา และดิจิทัล  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. รับโล่รางวัลประกาศสดุดีเกียรติ ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่รางวัลประกาศสดุดีเกียรติ ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 สาขาส่งเสริมการศึกษา จากนายอำพล      เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ได้คัดเลือกบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เข้ารับโล่รางวัลฯ ดังกล่าว ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ม.สวนดุสิตร่วมสำนักงานเขตดุสิตหามาตราการป้องกันฝุ่น pm2.5

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมกับ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต และทีมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  โดยมีกำหนดมาตราการป้องกันฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและพื้นที่โดยรอบ  อาทิ ขอความร่วมมือผู้ขับรถ จอดรถดับเครื่องยนต์  เผยแพร่ความรู้การสวมใส่หน้ากากป้องกันที่ถูกวิธี  ดำเนินการพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองจากที่สูง ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดฝุ่นบริเวณทางเท้าทั่วไป /ฟุตบาท ฯลฯ  และในโอกาสเดียวกันได้หารือในการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักศึกษาไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ (ภาพ ปิยะวัฒน์) 

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายครั้งที่ 3(96)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(96)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฎิบัติการวิจัยของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และเรื่องแนวทางการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26