Month: February 2019

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นคณะที่มีศักยภาพของบุคลากรมากที่สุด ดังนั้น คณาจารย์ต้องเร่งพัฒนาตนเอง รองรับหลักสูตรใหม่ในอนาคต อาทิ การสอนนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมย้ำให้คณาจารย์มีมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษา ไม่ใช่คำนึงถึงแต่องค์ความรู้ที่มอบให้ แต่ควรตระหนักเรื่องของ “สภาพแวดล้อมที่ดี” หล่อหลอมความเป็นสวนดุสิต เพิ่มมูลค่าให้แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในมิติที่กว้างขึ้น จึงจะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะคณะพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรที่ดีเป็นทุนเดิม แต่ควรเสริมเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพยาบาล และการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยย้ำ เรื่องการปรับเปลี่ยนสีชุดพยาบาล จากสีขาว ให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน  อยากให้คณาจารย์เปลี่ยนมุมมอง  ก็จะสร้างตัวตนของนักศึกษาพยาบาลสวนดุสิตที่แตกต่างจาก นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยอื่นได้ เพราะพยาบาลยุคใหม่ต้อง “เน้นความทันสมัย และสดใส” ณ ห้องประชุม Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โรงเรียนการเรือน  โรงเรียนการเรือนต้องสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพราะมหาวิทยาลัยต้องการผลิตนักศึกษาที่มี “ทักษะเชิงปฏิบัติ มากกว่า เชิงวิชาการ” และต้องเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักศึกษา  เพื่อผลักดันให้บัณฑิตออกไปตลาดแรงงานต่างประเทศมากขึ้น  อยากให้คณาจารย์มีการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  และเชื่อมโยงกัน  โดยมหาวิทยาลัยได้สร้าง Café Library ไว้รองรับคณาจารย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งหมด 13 แห่ง  ทั้งนี้ยังสร้างไว้เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งถ้าหากเราสามารถฝึกนักศึกษาของเราเองให้มี “ศักยภาพขั้นสูง” ก็จะเกิดผลดีกับทั้งคณาจารย์  นักศึกษา  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็จะอยู่รอดในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่อง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ สรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Thai University Central Admission System : TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

กองกฎหมาย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(97)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4(97)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(34)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายการสัญญาเช่าพื้นที่ตามสัญญา ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส1 เรื่องรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาและสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส1 ฯลฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายหัวข้อ “คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และหัวข้อ “กระบวนการและเทคนิคในการจัดทำผลงานการสังเคราะห์งานสำหรับการประเมินเข้าสู่ระดับ “ชำนาญการ” ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(34)/2562 เรื่องขอจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ 1 ราย “ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ” ฯลฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มสด. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4