Month: February 2019

การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ครั้งที่ 2/2562

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประฃุมคณะกรรมการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ครั้งที่ 2/2562  มีวาระสำคัญดังนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562 รายงานความก้าวหน้าการประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562-2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9(66)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(66)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถือเป็นคณะที่มีหลักสูตรเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอน มีคะแนน TOEIC 960 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 แต่ไม่ใช่เรื่องยาก  หากคณาจารย์มีความตั้งใจ ดังนั้น คณาจารย์มีศักยภาพด้านภาษาที่เข้มแข็งแล้ว จะส่งผลถึงบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมย้ำเรื่องการสื่อสาร เชื่อมโยงงานกันระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หรือแม้แต่ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ นอกเหนือจากงานเดิมที่ทำอยู่ โดยคำนึงถึงความสามารถที่หลากหลายของนักศึกษา  เมื่อจบแล้วสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมบุคลากร คณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร คณะครุศาสตร์  (สายวิชาการและสายสนับสนุน) คณะครุศาสตร์  เป็นคณะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะต้องปรับปรุงหลักสูตรครู 5 ปี เป็นหลักสูตรครู 4 ปีตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งผลิตบัณฑิตครู 4 ปีรองรับโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตจบแล้วมีงานทำ จึงต้องเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณาจารย์ควรเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะทำอย่างไรให้หลักสูตรครู 5 ปี และหลักสูตรครู 4 ปี เกิดความแตกต่างกัน แต่ยังอยู่บนหลักการและกรอบความเป็นสวนดุสิต จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันมองในภาพรวม จะเกิดการต่อยอด และพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8(65)/2562

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(65)/2562 โดยมีวาระเรื่อง   กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

มสด.จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2562 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำการทำพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1(34)  เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(10)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5(10)/2562 โดยมีวาระเรื่องการฝึกปฎิบัติ การตรวจประเมินความเสี่ยงภัยหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการแจ้งเวียนคู่มือบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

คณะทำงานการจัดการความรู้ มสด. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (km) ของหน่วยงานครั้งที่ 1(16)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (km) ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1(16)/2562 โดยมีวาระเรื่อง รายงานการส่งหัวข้อและรายละเอียดการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องกำหนดการส่ง (KM SDU Sharing) ฯลฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) จัดวิพากษ์หลักสูตรฯ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในการวิพากษ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเกิดความสอดคล้องตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

1 2 3 4