การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มสด. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562