Month: December 2018

การประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มสด. ครั้งที่ 5(15)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ครั้งที่ 5(15)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กรอบการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 การจัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ โดยใช้ระบบ E-meeting ปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 ธันวาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับโครงการความร่วมมือฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการ รมป.2) รับการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับโครงการความร่วมมือฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ 2.รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ 3.รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ 4.รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อนุกรรมการ 5.ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ 6.ผอ.กรรณิการ์ บารมี อนุกรรมการและเลขานุการ 7.นางสาวชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานโครงการความร่วมมือฯ) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการศูนย์ ร่วมต้อนรับ และตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]

กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดพิธีเคารพธงชาติละร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 5 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติละร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561  5 ธันวาคม 2561จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มสด. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(92)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(92)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้และรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  4 ธันวาคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

1 2 3