Month: December 2018

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11(24)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11(24)/2561 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และ แผนดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2562 โดยในปีงบประมาณดังกล่าวมีเรื่องที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 2.(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 3.(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง บัญชี ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 4.(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. 5.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 6.กรอบตำแหน่งข้าราชการฯ 7.(ร่าง) แผนอัตรากำลังสายสอน 4 ปี […]

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(16)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(16)/2561 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 และผลการดำเนินงานฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 ฯลฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

กองพัฒนานักศึกษา มสด. นำตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬาฟุตบอล เข้าพบอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา มสด. ได้นำนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 ชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรายงานผลการแข่งขันที่ผ่านมา

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13(33)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(33)/2561โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติจาก นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ สำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติมาตอบข้อสักถามและให้แนวทางในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ก.บ.ง.) ครั้งที่ 12(32)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ก.บ.ง.) ครั้งที่ 12(32)/2561 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11(31)/2561 เรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5(62)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(62)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่องสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(33)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(33)/2561 โดยมีวาระเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ(ฉบับที่2) พ.ศ. …. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ” ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการสนุบสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( Less Emission Support Scheme:LESS ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” จัดขึ้นโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวรัชพร สิงขโรทัย นักวิชาการประจำโครงการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการขอรับใบประกาศเกียรติคุณและการจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ธันวาคม 2561

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(8)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(8)/2561 โดยมีวาระเรื่องการเข้าตรวจประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2560 -2561 เรื่องผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ฯลฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26