บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 14(20)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 14(20)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องติดตามคดีความลูกหนี้ เรื่องความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่และเครื่องจักรของโรงสีข้าว ฯลฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)