Month: October 2018

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังกรอบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562 จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO)ณ ห้องประชุมปีติพงศ์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่2(20)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(20)/2561 โดยมีวาระเรื่องกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเรื่อง(ร่าง)รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 2(88)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(88)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  8 ตุลาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่10(30)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 10(30)/2560 โดยมีวาระเรื่องการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฎิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของอธิการบดี จำนวน 2 ท่าน ฯลฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการพัฒนานักศึกษาและการใช้ชีวิตใมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาต่างชาติ แจ้งผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 การขอจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ 1 ราย การดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2(26)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2(26)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ร่างกำหนดการอบรมอาจารย์นิเทศก์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  (ใช้ระบบ conference กับอาจารย์นิเทศก์ประจำสถาบันเครือข่าย) ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน มหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

กองกฎหมาย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 1(87)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(87)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัยหรือปฎิบัติงานบริการทางวิชาการ พ.ศ. ….. ฯลฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่6(9)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่6(9)/2561 โดยมีวาระเรื่องสรุปความเห็นของคณะกรรมการในประเด็นที่ควรพัฒนาของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ภายหลังจากการประเมินการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครบ 2ปี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี หรือกำลังจะครบ 2 ปี และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ ฯลฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่10(31)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่10(31)/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า ในตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน นายณัฐวุฒิ ตันมณี รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายอาณัติ สนธิทรัพย์ เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26