Month: October 2018

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 3(89)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(89)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคระห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) แบบสัญญาลาไปศึกษา แบบสัญญาลาไปศึกษาที่ได้รับทุน และแบบสัญญาค้ำประกัน ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  17 ตุลาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10(30)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10(30)/2561 โดยมีวาระเรื่องการขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรื่องการปรับแก้ไขข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา TCAC พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ฯลฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(22)2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(22)2561 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย มสด. ครั้งที่ 2(59)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(59)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(30)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(30)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4  รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานงบลุงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(58)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(58)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โร แรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่10(31)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(31)/2561โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. เรื่องสรุปผลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการคามรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ(km)ของหน่วยงาน ครั้งที่4(14)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการคามรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ(km)ของหน่วยงาน ครั้งที่4(14)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(16)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(16)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ True Move H Mobile + WIFI เรื่องการติดตามความคืบหน้าการขอต่อสัญญาเช่าร้านถ่ายเอกสารสำเนา พลัส เรื่องการติดตามความคืบหน้าการขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ร้าน True coffee ฯลฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 1(6)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(6)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ตราสัญลักษณ์สำหรับใช้รณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย การเข้าหารือข้อกฎหมายร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการดีเด่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

1 2 3