Month: September 2018

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(29)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “สายสนับสนุน” เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 28(85)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 28(85)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ. …. ขอหารือวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  4 กันยายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นที่ปรึกษาร่วมสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ของ นายวรวรรษ เทียมสุวรรณ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สู่ประชาคมอาเซียน”  โดย ดร.บุญลือ ทองอยู่  เป็นประธาน ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สายหยุด จำปาทอง กรรมการผู้คุณวุฒิภายนอก ผศ. ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ ผศ. ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ที่ปรึกษาหลัก ในวันที่ 3 กันยายน  2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 306 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26