Month: September 2018

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(15)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(15)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการส่งมอบงาน เกี่ยวกับการยืมข้าวของบริษัท เกรช ไอโอ จำกัด การติดตามการส่งมอบงานของนายกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 5/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน สรุปการจัดทำรายงานสอบสวนอุบัติเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเก็บฐานข้อมูล ความก้าวหน้าในการปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (15)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (15)/2561 มีวาระการประชุมเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ ความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move H Mobole + Wifi  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการเสนอชื่อเป็นสถาบันขงจื่อดีเด่น ประจำปี 2561 เรื่อง(ร่าง)กำหนดการงานเทศกาลวันไหว้พระจัทร์ ประจำปี2561 เรื่องการทำสัญญาความร่วมมือด้านภาษาจีนในจังหวัดตรัง ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(7)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(7)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561 (ร่าง) แผนประมาณการ การลงทุนของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดกิจกรรม BEDO สัญจร    4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อผลการดำเนินงานของ BEDO, ผลการดำเนินงานของชุมชนภาคีเครือข่าย, กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ, การจัดแสดงตัวอย่างผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BioGang และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 แจ้งวัฒนะ วันที่ 10 กันยายน 2561  

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดโครงการอบรมหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0”

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0” ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 กันยายน 2561 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องพักระดับ Premium

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการห้องพักระดับ Premium ของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม และมีผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทแก่ผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทแก่ผู้บริหาร โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญ การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561โดยมี ผศ.ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสียง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26