Month: September 2018

กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ(ก.บ.ง.) ครั้งที่9(29)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงยประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่9(29)/2562 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่8(28)/2561 เรื่องแผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่อง(ร่าง)แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคลกรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(21)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคลกรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(21)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องคำสั่งการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากราชการฯ รับราชการต่อไป เรื่อง(ร่าง)แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้ปฎิบัติงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พศ. 2561-2564 ฯลฯ วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(13)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(13)/2561 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 และผลการดำเนินงานฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2561 ฯลฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี  

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 9(9)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 9(9)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 รายงานการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน พิจารณาการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

โครงการ รมป.2 ลำปางจัดนิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่ห้องเรียน”

วันที่ 15 กันยายน 2561 นักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่ห้องเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เป็นประธานเปิดพิธีนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและรายวิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นการนำเสนอโครงการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ Plearn (Play&Learn) เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กควรได้รับให้เข้ากับกิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ด้วยการแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การขอกันเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กันยายน 2561 

มสด. จัดประชุมบุคลากร (สายสนับสนุน) “ เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น ”

รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายสนับสนุน) “ เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น ” พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่บุคลากร ความว่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนมาเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 3 “ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  เพราะการออกนอกระบบนั้น ต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ทุกคนควรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เร่งพัฒนาตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยการ “ทำให้ได้ ทำให้ดี และรวดเร็วขึ้น”  ทั้งนี้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ควรเชื่อมโยงกันมากขึ้น  ให้เกิดเป็นกลไกการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มธุรสวาจาสื่อสาร  อธิบายหลักการ เงื่อนไขในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสร้างหลักสูตร สร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพ   และเปิดโอกาสให้ นศ. ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในหน่วยงานบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมย้ำเรื่องบุคลิกภาพที่ดี อยากให้รักษาไว้ตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต …  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กันยายน 2561 

มสด.จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2561 มีข้าราชการ และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ : ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ผศ.ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์ ผศ.เต็มสิริ เนาวรังสี รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ อาจารย์ศรีสุดา จันทร์กุญชร และผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ : ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  โรงเรียนการเรือน : ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง : ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์  และอาจารย์กิตติ นีรมิตร  คณะพยาบาลศาสตร์ : ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา […]

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา เรื่อง(ร่าง)กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มสด. เรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3 4

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26