ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่12(21)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มสด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง(ร่าง)ประกาศสำนักการพิเศษ เรื่องจรรยาบรรณและวินัยของพนักงานประจำโครงการอาหารกลางวัน1 ฯลฯ วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)