ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(16)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการส่งมอบงาน การติดตามการดำเนินคดี การปรับปรุงบัญชีของบ. โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และเรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู้การปฎิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)