ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงยประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่9(29)/2562 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่8(28)/2561 เรื่องแผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่อง(ร่าง)แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต