วันที่ 15 กันยายน 2561 นักศึกษาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ “Plearn (Play&Learn) จากชุมชนสู่ห้องเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) เป็นประธานเปิดพิธีนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและรายวิชาการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นการนำเสนอโครงการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ Plearn (Play&Learn) เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กควรได้รับให้เข้ากับกิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ด้วยการแสดงออกของเด็กปฐมวัย