มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นการการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศไทย รวมถึงเป็นการแสดงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และผลงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสมารถ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และสามารถต่อยอด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางการท่องเที่ยวและการบริการ และวัฒนธรรมของประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ถือเป็นการยกระดับความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 /ครัวของแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว/การแข่งขัน Suphan Buri Grand Hackathon: Tourism Tech Startup/กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ได้แก่ “เส้นทางย้อนรอยตามเสด็จฯ ประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง ลุ่มน้ำท่าจีนเมืองสุพรรณบุรี” รวมถึงการเสวนาวิชาการ “ธ เสด็จประพาสต้น” และ “เส้นทางสปาภูมิปัญญาและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณอู่ทอง”/เครือข่ายบริษัทนำเที่ยวและแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด/กิจกรรมละอออุทิศฯ/กิจกรรมมิติวัฒนธรรมอาหารจีนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน  แก่ผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงานสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2561