Month: June 2018

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/261

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/261 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ “Food street” เรื่อง(ร่าง)ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การขอเช่าพื้นที่ร้าน café amazon ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ถนนสิรินธร ฯลฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน รายงานการับสมัคร กิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง กำหนดการทำบุญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  13 มิถุนายน 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 คณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวาระสำคัญเรื่อง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กระบวนการนิเทศก์ออนไลน์การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และแผนเวลา กระบวนการนิเทศก์ออนไลน์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 22(79)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 22(79)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องสรุปจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรวร่วมกัน ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Intergrity Transparency Assessment : EBTI ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561 ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26