Month: June 2018

สำนักงานมหาวิทยาลัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ผศ.ประศาสน์ นิยม ประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/ส่วนงานอื่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน) วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สภาคณาจารย์และพนักงาน จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดี ผู้เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี 2560 ได้แก่ สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ สายสนับสนุนวิชาการ นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ สายบริการ นายสุทธิพงษ์ หาเม็ดดี สายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นางสาวบรรจง ทิพจร โดยมี ผู้บริหาร และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเป็นเกียรติ จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (ภาพ ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(19)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(19)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ,สืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย, ประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ.2561, แผนอัตรากำลังสายผู้สอน 4 ปี และการบริหารอัตรากำลังสายวิชาการระยะ 4 ปี, ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2561, (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน […]

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การรับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การปรับแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ การปรับแก้ไขแผนการศึกษาคตลอดหลักสูตรของหลักสูตรที่สังกัดโรงเรียนการเรือน จำนวน 7 หลักสูตร การเห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากสภาการพยาบาล ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญ เกิด)

มสด.จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขในทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน และการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุข  ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6(10)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6(10)/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ (การจัดหาซื้อวัตถุดิบข้าวสาร และข้าวเปลือก) เพื่อใช้ในการจำหน่าย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด (ร่าง) คู่มือพนักงาน (ร่าง) ระเบียบการจ่ายเงินของ บริษัทฯ (ร่าง) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฯลฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(51)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(51)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายลำดับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่2/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำเว๊บไซด์และตราสัญลักษณ์ คปอ. เรื่องแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน เรื่องการทบทวนสถานะของมหาวิทยาลัยในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(12)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(12)/2561 โดยมีวาระเรื่องการนำเสนอผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3