ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 คณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวาระสำคัญเรื่อง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กระบวนการนิเทศก์ออนไลน์การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และแผนเวลา กระบวนการนิเทศก์ออนไลน์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)