Month: April 2018

กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 15(72)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(72)/2561  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต 2โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการสรุปงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องพิจารณาทางการเงินของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ในรอบปี 2560 และเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)  

กองประชาสัมพันธ์ มสด. มอบพวงมาลัยแก่ผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะ เข้ามอบพวงมาลัยขอพรแก่ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันที่ 9 เมษายน 2561 

สำนักกิจการพิเศษ มสด. สวัสดีปีใหม่ไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี โดยมอบผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยสวนดุสิต ภายใต้แบรนด์ UNI เพื่อสวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ณ ศาลาสารภีคู่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 15(45)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 15(45)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  5 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

มสด.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ” จัดขึ้นโดยกองคลัง  ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 เมษายน 2561

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26