Month: April 2018

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ของ สพภ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธาน กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมมอบนโยบาย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเตรียมการสำหรับบุคลากรทุกระดับของ สพภ. ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 

สวนดุสิต ร่วมผนึกกำลัง 3 หน่วยงานหลัก “ติดปีกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนาม (MOU) กับนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อร่วมพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติตอกย้ำในการ “ติดปีกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า” ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมโดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์   ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561ณ หอประชุมสุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2561 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณริมสระมรกตด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะ Food Street , การจัดทำรายละเอียด TOR ไว้เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต , การติดตามความคืบหน้าการขอเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด , การติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด , การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการร้านถ่ายเอกสารของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์ ภายหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บริษัท สำเนา พลัส จำกัด , การติดตามความคืบหน้าโครงการ Apple Campus Experience Center ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต , การติดตามความคืบหน้าการขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของร้าน 7-ELEVEN ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และการขอเช่าพื้นที่ร้าน […]

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16(46)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 16 (46)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ(ก.บ.ง.) ครั้งที่4(24)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่4(24)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ(ก.บ.ง.) ครั้งที่3(23)/2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส2 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4(24)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4(24)/2561 โดยมีวาระเรื่องการขอปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เรื่องสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 16(73)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 16(73)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  17 เมษายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครั้งที่ 4(24)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 4(24)/2561โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งบริหาร เรื่องการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฎิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการ ปฎิบัติงานของอธิการบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) วันที่ 17 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่2(4)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2(4)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)คู่มือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่องพิจารณาแหล่งลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(25)/2561โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. …. สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน 2561 รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 เมษายน 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

1 2 3