ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(17)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยประเภทสายบริการ พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)