Month: March 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(24)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(24)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย กำหนดการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี รายงานผลการสำรวจความสุขโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560” ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  14 มีนาคม 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 13(43)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(43)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(24)82561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(24)82561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตามประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี เรื่องอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2567) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด   โดยมีวาระเรื่องการสรุปงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องการพิจารณาฐานะทางการเงินของบ.ในรอบปี2560 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสสวนดุสิต วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่5/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่5/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 เรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2561 รอบที่1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน) 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 18.18 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,142 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 683 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 156 คน สาขาบัญชี จำนวน 89 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 508 คน สาขาศึกษาศาสตร์ จำนวน 326 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 1,212 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 83 คน สาขานิติศาสตร์ จำนวน 83 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 21 […]

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั่ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรื่องการยื่นเอกสารและผลงานตามแบบ ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 10(67)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(67)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  6 มีนาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่1(4)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่1(4)/2561 โดยมีวาระเรื่องการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน เรื่องพิจารณาแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26