Month: March 2018

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(32)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(32)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่12(69)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(69)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่องแบบรายงานคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องแนวทางการร่างกฎหมายการใช้เงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมแทนงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สำนักพิมพ์ The New York Times สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้สัมภาษณ์ สำนักพิมพ์ The New York Times ในประเด็นต่างๆดังนี้ ประเด็นเรื่องเป้าหมายระยะปานกลางถึงระยะยาวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องสิ่งสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยจะสร้าง “อัตลักษณ์ทั่วโลก” เรื่องมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบทบาทอะไรในการพัฒนาประเทศไทยและเป้าหมายของประเทศไทยในระดับ 4.0 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่3(16)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่3(16)/2561โดยมีวาระเรื่องการรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และเรื่อง(ร่าง)มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งสายบริการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(23)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(23)/2561 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการของหลักสูตรปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 8(14)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(14)/2561 มีวาระสำคัญเรื่องความคืบหน้าการจัดทำแผนภาพ Infographic เรื่องผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)   

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(9)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(9)/2561 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(8)2561 เรื่องขอใช้งบประมาณในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจากกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพครั้งที่ 3(3)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพครั้งที่ 3(3)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องการรับสภาพหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และเรื่องรายงานผลการนำเงินไปลงทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่11(68)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(68)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ. …. เรื่องแนวทางการร่างกฎหมายการใช้เงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมแทนงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  16 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่2(5)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศุกดิ์ ฐานีพานิชสกุล ได้ป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่2(5)/2561 โดยมีวาระเรื่องการสัมภาษณ์การปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26