ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(15)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานกรณีเสียชีวิตของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มีนาคม 2561