Month: February 2018

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดการประชุม”แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดการประชุม”แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน สู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำโครงการ Green & Clean University ในปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(38)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(38)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญ ดังนี้  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพข่าว:พศิน) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 สรุปประเด็นการมอบนโยบายให้อธิการบดีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รายงานความก้าวหน้าโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมอาหารไทย” แนวทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 6(63)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(63)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. ….ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 1(21)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(21)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่องแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบที่1 ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการเชิญตัวแทนบุคลากรมาให้ข้อมูลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักกิจการพิเศษ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “Digital Marketing สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Digital Marketing สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และได้รับเกียรติจากคุณ จิตรกร คำทุ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พลังของ Social Network ในยุค Digital 4.0” ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

ประชุมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” โดยมีวาระสำคัญดังนี้ กำหนดการดำเนินงานในโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังเสนอแนะและคำถามเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ภาพข่าว:พศิน)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต สมัยวิสามัญประจำปี 2561  มีวาระสำคัญดังนี้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน–สวนดุสิต รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯประจำปี พ.ศ.2560 สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ.2560 มอบทุนการศึกษา รางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 

1 2 3

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26