ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  3(12)/2561  มีวาระคำคัญเรื่อง (ร่าง) กำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (ร่าง) กำหนดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลการพิจารณาปรับเงินเดือนของสำนักกิจการพิเศษ ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของแต่ละโครงการ กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)