Month: August 2017

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มสด. ครั้งที่ 8(13)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 8(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  การปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย การกำหนดระยะเวลาที่ใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  15 สิงหาคม 2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 10(16)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง เสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จำนวน 1 ราย เสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 4 ราย ขอเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admission กลาง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ผู้บริหาร มสด. เข้าชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าชี้แจงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ รัฐสภา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

มสด.จัดประชุมสรุปผลการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่ 6/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7 การประชุมครั้งที่ 6/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  ติดตามและสรุปผลการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือนครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 สิงหาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด) 

การประชุมรองอธิการบดี มสด. ครั้งที่ 8(17)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่องนโยบายการบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าฐาน ก.พ. และการคิดค่าประสบการณ์ เรื่องนโยบายกำหนดคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน ตามมาตรฐานตำแหน่งฯลฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงเปิด “อาคารรัตนธัญญาหาร”

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงเปิด “อาคารรัตนธัญญาหาร” (อาคารคลังอาหารสัตว์) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารฯ มีความหมายว่า “อาคารคลังอาหารสัตว์อันยอดเยี่ยม” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ในการนี้  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สำหรับ “อาคารรัตนธัญญาหาร ” จัดสร้างขึ้นโดย โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก เพื่อผลิตและเก็บหญ้าหมักจากหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง  สำหรับเป็นคลังอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ 200 ไร่ โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และแบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี  ซึ่งได้ให้บริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป ,นิทรรศการของโครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ ,โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง […]

1 2

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26