Month: July 2017

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560″ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดสัมมนาและแสดงปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “สานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคตประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้นโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายเรื่องเทคนิคของการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมรองอธิการบดี มสด. ครั้งที่ 7(16)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานของรองอธิการบดี จากข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน สรุปผลการสำรวจอาหารห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย การขอจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มสด. ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งพิเศษ/2560 เพื่อพิจารณาแผนบริการของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ และแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

1 2 3 4